Sprzedaż bezpośrednia

Informacja dla producentów – rolnicza sprzedaż detaliczna. 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają nadzorowi organów tj.: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i  Inspekcji Weterynaryjnej.

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta: napis „rolniczy handel detaliczny” oraz dane obejmujące imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu, w tym adres miejsca produkcji zbywanej i prawidłowo oznakowanej żywności. Umieścić należy ponadto weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu ile taki numer został nadany.

Prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego wymaga zgłoszenia do:
Powiatowego Inspektora Sanitarnego – w przypadku produkcji pochodzenia niezwierzęcego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii – w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcej (lub z  dodatkiem   żywności  pochodzenia  zwierzęcego).

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do rolniczego handlu detalicznego mają zastosowanie również przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242). W myśl ww. przepisów w ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest oprócz przetwórstwa i zbywania wytworzonej żywności konsumentom końcowym, sprzedaż produktów przez podmioty prowadzące handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym profilu działalności, zlokalizowane na określonym obszarze. Obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem.

UWAGA!
Należy pamiętać, że znakowanie żywności jest bardzo szerokim zagadnieniem. Producent wprowadzający do obrotu żywność musi spełnić wymagania które wynikają z przepisów krajowych oraz unijnych. 
Przepisy prawa dotyczące prawidłowego oznakowania żywności regulują m. in.:
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29),
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady NR 1169/2011 - z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

Wszystkie informacje zawarte w ulotce są wg stanu prawnego na dzień 01.01.2017 r.

Szczegółowe informacje w zakresie znakowania wszystkich grup artykułów spożywczych  można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu /12/ 44810 23.

Wymagania w zakresie znakowania – przykłady