Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 15.10.2020 r. są dostępne.
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2019-10-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków. Lokalizacja: obiekt położony przy ul. Ujastek 7.

Obiekt składa się z jednego budynku oraz podwórza wewnętrznego: budynek ma - 4 kondygnacje, podpiwniczony; podwórze wewnętrzne – z możliwością wjazdu.

Wejście do budynku znajduje się od ul. Ujastek 7 – dostępny jest podjazd umożliwiający dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na poziom parteru budynku.

Na parterze znajduje się winda oraz recepcja do potrzeb osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa).

Każda kondygnacja posiada windę, żadna nie posiada platformy, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.

Na parkingu przy budynku WIJHARS nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na terenie podwórza wewnętrznego.

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Do siedziby WIJHARS można dojechać: autobusami nr 138, 142, 117, 262 lub tramwajem linii 4 – w.w. przystanki znajdują się na wprost wejścia do budynku w którym mieści się WIJHARS przy ul.Ujastek 7.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zarządzenie o wyznaczeniu Koordynatora do spraw dostępności

zarządzenie MWIJHARS o wyznaczeniu Koordynatora do spraw dostępności

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na lata 2022-2024

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na lata 2022-2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, na adres poczty elektronicznej wi_krakow@ijhars.gov.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .